Anh Văn » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
Biên Soạn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 các môn có đáp án và lời giải chi tiết của các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
0/16
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Lý ( BIên Soạn Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 các môn có đáp án và lời giải chi tiết của các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
0/10
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Anh Văn( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
0/5
Bộ Đề Minh Hoa THPT Quốc Gia Môn GDCD
0/3
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Văn ( Bám sát đề minh họa Bộ GD)
0/10
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Sinh ( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
0/6
Môn Toán ( Đề Thi Thử TN THPT Các Trường)
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán có lời giải chi tiết
0/20
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Nội dung bài học

MÔN ANH – Mã đề: 401

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 B 21 C 31 C 41 B
2 C 12 A 22 D 32 B 42 D
3 A 13 A 23 A 33 C 43 B
4 A 14 C 24 C 34 D 44 B
5 B 15 D 25 A 35 A 45 D
6 B 16 C 26 D 36 A 46 D
7 A 17 B 27 D 37 B 47 B
8 A 18 D 28 D 38 B 48 D
9 D 19 B 29 C 39 B 49 C
10 B 20 C 30 B 40 D 50 A

 

MÔN ANH – Mã đề: 402

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 A 21 A 31 D 41 A
2 C 12 B 22 B 32 D 42 B
3 D 13 A 23 A 33 D 43 B
4 B 14 B 24 B 34 A 44 D
5 D 15 A 25 B 35 A 45 B
6 D 16 D 26 D 36 A 46 A
7 C 17 D 27 A 37 B 47 B
8 A 18 D 28 B 38 A 48 A
9 C 19 A 29 D 39 B 49 A
10 C 20 B 30 A 40 D 50 D

 

MÔN ANH – Mã đề: 403

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 A 21 A 31 C 41 C
2 C 12 D 22 A 32 D 42 D
3 B 13 C 23 A 33 B 43 C
4 B 14 D 24 B 34 A 44 B
5 A 15 B 25 C 35 C 45 B
6 D 16 B 26 B 36 C 46 D
7 D 17 C 27 A 37 D 47 A
8 A 18 C 28 D 38 C 48 C
9 B 19 B 29 A 39 D 49 D
10 D 20 D 30 B 40 D 50 B

 

MÔN ANH – Mã đề: 404

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 B 21 B 31 A 41 A
2 A 12 C 22 A 32 C 42 C
3 B 13 C 23 C 33 A 43 A
4 C 14 B 24 C 34 B 44 C
5 D 15 D 25 B 35 B 45 C
6 C 16 D 26 A 36 B 46 A
7 B 17 A 27 C 37 C 47 B
8 B 18 B 28 A 38 A 48 B
9 C 19 C 29 C 39 A 49 A
10 D 20 B 30 B 40 C 50 A

MÔN ANH – Mã đề: 405

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 D 21 D 31 D 41 A
2 C 12 C 22 D 32 A 42 B
3 B 13 A 23 C 33 C 43 A
4 C 14 D 24 A 34 D 44 A
5 B 15 C 25 C 35 A 45 B
6 B 16 A 26 C 36 D 46 D
7 C 17 C 27 C 37 A 47 B
8 D 18 D 28 A 38 D 48 A
9 B 19 B 29 B 39 B 49 A
10 C 20 B 30 B 40 B 50 D

 

MÔN ANH – Mã đề: 406

1. A 2.  A 3.  C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41.  D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 407 –

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B 30.  D
31. B 32. D 33. D 34.B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41.  B 42. D 43. A 44.  D 45.  C 46. D 47. A 48. A 49.  C 50.  C

 

MÔN ANH – Mã đề: 408

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. B 18. A 19. C 20. A
21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C 47.  D 48. B 49. C 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 409

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26.  A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35.  D 36.  B 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42.  B 43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D 48.  C 49.  A 50. A

 

MÔN ANH – Mã đề: 410

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 D 21 C 31 A 41 C
2 D 12 D 22 B 32 C 42 C
3 A 13 C 23 C 33 D 43 C
4 B 14 A 24 B 34 C 44 A
5 A 15 D 25 B 35 C 45 D
6 B 16 D 26 C 36 D 46 C
7 B 17 B 27 D 37 C 47 B
8 A 18 A 28 B 38 D 48 B
9 A 19 B 29 A 39 B 49 D
10 C 20 B 30 A 40 A 50 A

 

MÔN ANH – Mã đề: 411

1. B 2. A 3. D 4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D
11. C 12. A 13. C 14. D 15. C 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C
21. C 22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.  B 37.  A 38. B 39. A 40. C
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46.  C 47. C 48. A 49. C 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 412

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 C 21 D 31 B 41 B
2 A 12 C 22 B 32 D 42 C
3 B 13 C 23 A 33 D 43 C
4 B 14 A 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 C 35 A 45 C
6 A 16 D 26 D 36 B 46 A
7 B 17 D 27 B 37 D 47 C
8 B 18 C 28 A 38 B 48 A
9 A 19 B 29 C 39 D 49 A
10 D 20 C 30 A 40 B 50 D

 

MÔN ANH – Mã đề: 413

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A
41.  A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48.  C 49. A 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30 .C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36.  B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D 47.  D 48. A 49. C 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 415 –

1. A 2. D 3. D 4. B 5.B 6. A 7. A 8. A 9.B 10. C
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 416

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 417

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. A 37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A 47.  C 48. D 49. A 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 418 –

 

1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.D 13.A 14.B 15.B 16.B 17.D 18.B 19.D 20.C
21.A 22.A 23.C 24.C 25.D 26.C 27.A 28.D 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 40.D
41A 42.A 43.D 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B 49.B 50.C

 

MÔN ANH – Mã đề: 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 420

1. A 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7. 8.A 9.D 10.D
11.C 12.D 13.D 14.D 15.D 16.A 17.C 18.C 19.A 20.C
21.A 22.D 23.D 24.D 25.A 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.D 39.A 40.D
41C 42.B 43.D 44.D 45.A 46.B 47A. 48.C 49.A 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 421

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B
21. A 22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. A 43. C 44.  A 45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 422

1. D 2. D 3. A 4.B 5. A 6.  A 7. B 8. C 9.  B 10. D
11. C 12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. A 22. A 23.  D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34.A 35. C 36. B 37. B 38. C 39.  A 40. C
41. B 42.  B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 423

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26.  C 27. D 28. C 29.A 30.C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36.  C 37.  A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 424

1.D 2.A 3.B 4.D 5.B 6.A 7.C 8.B 9.D 10.B
11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.D 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.A 26.B 27.A 28.C 29.A 30.A
31.B 32.A 33.A 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.C 40.D
41C 42.C 43.D 44.C 45.D 46.B 47.D 48.B 49.C 50.B