Sinh Học » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
Biên Soạn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 các môn có đáp án và lời giải chi tiết của các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
0/16
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Lý ( BIên Soạn Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 các môn có đáp án và lời giải chi tiết của các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
0/10
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Anh Văn( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
0/5
Bộ Đề Minh Hoa THPT Quốc Gia Môn GDCD
0/3
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Văn ( Bám sát đề minh họa Bộ GD)
0/10
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Sinh ( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
0/6
Môn Toán ( Đề Thi Thử TN THPT Các Trường)
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán có lời giải chi tiết
0/20
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Bài học

LƯU Ý: F5 LIÊN TỤC ĐỂ XEM ĐÁP ÁN NHANH NHẤT

Mã đề: 201

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.C 88.A 89.B 90.A
91.D 92.A 93.D 94.B 95.B 96.D 97.B 98.C 99.B 100.D
101.D 102.B 103.D 104.C 105.C 106.B 107.B 108.C 109.B 110.C
111.B 112.B 113.A 114.B 115.C 116.D 117.C 118.D 119.B 120.D

 

Mã đề: 202

81.C 82.B 83.A 84.B 85.C 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.D 93.D 94.A 95.C 96.A 97.C 98.A 99.C 100.B
101.D 102.D 103.A 104.A 105.D 106.B 107.A 108.A 109.D 110.B
111.A 112.D 113.D 114.A 115.B 116.B 117.D 118.A 119.D 120.B

 

Mã đề: 203

81.C 82.B 83.D 84.B 85.A 86.A 87.C 88.B 89.A 90.A
91.C 92.D 93.C 94.B 95.A 96.C 97.C 98.A 99.A 100.D
101.C 102.D 103.A 104.D 105.C 106.D 107.D 108.D 109.A 110.A
111.A 112.C 113.C 114.D 115.B 116.D 117.C 118.D 119.B 120.C

Mã đề: 204

81.B 82.B 83.A 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.B 96.B 97.C 98.A 99.B 100.C
101.D 102.D 103.C 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.B 117.D 118.B 119.C 120.A

Mã đề: 205

81.B 82.A 83.D 84.D 85.B 86.C 87.B 88.B 89.A 90.A
91.B 92.A 93.C 94.D 95.D 96.C 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.C 109.C 110.D
111.C 112.D 113.C 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.D 120.D

 

Mã đề: 206

81.C 82.A 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.B 94.D 95.D 96.D 97.C 98.C 99.D 100.D
101.B 102.D 103.A 104.B 105.B 106.B 107.A 108.B 109.C 110.C
111.D 112.B 113.A 114.A 115.A 116.A 117.D 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 207 –

81.A 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.B 89.A 90.D
91.D 92.B 93.C 94.C 95.A 96.C 97.B 98.A 99.D 100.D
101.B 102.A 103.D 104.A 105.B 106.B 107.B 108.D 109.C 110.B
111.D 112.C 113.C 114.C 115.A 116.D 117.A 118.B 119.A 120.D

Mã đề: 208 –

81.B 82.A 83.A 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.A 90.B
91.B 92.B 93.D 94.C 95.B 96.C 97.B 98.A 99.A 100.C
101.B 102.C 103.D 104.C 105.D 106.D 107.D 108.A 109.D 110.C
111.B 112.B 113.C 114. 115.C 116.C 117.D 118.A 119.D 120.B

 

Mã đề: 209

81.A 82.D 83.B 84.C 85.A 86.B 87.A 88.B 89.B 90.A
91.C 92.D 93.D 94.C 95.D 96.C 97.B 98.C 99.A 100.D
101.A 102.C 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.A 109.D 110.D
111.D 112.C 113.B 114.D 115.C 116.C 117.B 118.C 119.B 120.C

 

Mã đề: 210

81.C 82.A 83.D 84.D 85.B 86.D 87.B 88.A 89.D 90.B
91.B 92.A 93.D 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.D 100.C
101.A 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.A 109.A 110.B
111.A 112.D 113.D 114.C 115.B 116.B 117.A 118.D 119.B 120.A

Mã đề: 211

81.D 82.B 83.B 84.C 85.C 86.A 87.C 88.D 89.C 90.C
91.A 92.A 93.D 94.B 95.C 96.A 97.B 98.A 99.D 100.D
101.B 102.A 103.C 104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.B 113.D 114.A 115.A 116.B 117.B 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 212

81.C 82.C 83.A 84.D 85.A 86.A 87.D 88.C 89.B 90.C
91.C 92.B 93.D 94.C 95.A 96.B 97.C 98.B 99.D 100.D
101.B 102.B 103.D 104.B 105.D 106.B 107.A 108.C 109.A 110.D
111.D 112.A 113.B 114.C 115.D 116.A 117.A 118.C 119.A 120.C

 

Mã đề: 213

81.A 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.D 88.D 89.A 90.B
91.B 92.C 93.D 94.D 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.C
101.B 102.C 103.B 104.C 105.C 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.D 112.B 113.A 114.D 115.C 116.D 117.C 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 214

81.B 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.C 90.B
91.C 92.D 93.A 94.D 95.B 96.B 97.A 98.D 99.A 100.B
101.A 102.C 103.A 104.A 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.B 112.B 113.D 114.B 115.A 116.B 117.A 118.D 119.B 120.C

Mã đề: 215

81.D 82.D 83.C 84.A 85.B 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.B 93.A 94.A 95.C 96.A 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.C 107.C 108.C 109.A 110.C
111.A 112.C 113.A 114.D 115.A 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A

 

Mã đề: 216

81.C 82.D 83.D 84.B 85.A 86.D 87.B 88.A 89.B 90.A
91.C 92.C 93.D 94.A 95.A 96.C 97.D 98.D 99.D 100.A
101.C 102.C 103.B 104.A 105.B 106.C 107.D 108.A 109.B 110.A
111.D 112.B 113.A 114.D 115.C 116.B 117.A 118.C 119.C 120.B

Mã đề: 217

 

81.C 82.C 83.A 84.D 85.B 86.A 87.C 88.B 89.C 90.C
91.A 92.A 93.B 94.D 95.B 96.B 97.C 98.D 99.B 100.A
101.A 102.D 103.B 104.A 105.A 106.D 107.B 108.A 109.A 110.A
111.D 112.C 113.B 114.D 115.D 116.C 117.B 118.C 119.D 120.C

 

Mã đề: 218

81.D 82.C 83.A 84.B 85.D 86.C 87.B 88.C 89.B 90.A
91.C 92.B 93.A 94.D 95.B 96.D 97.A 98.D 99.A 100.B
101.B 102.C 103.C 104.B 105.D 106.B 107.B 108.A 109.C 110.D
111.C 112.C 113.B 114.D 115.B 116.D 117.D 118.C 119.A 120.A

Mã đề: 219 –

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 220

81.C 82.D 83.D 84.A 85.B 86.D 87.C 88.A 89.D 90.C
91.C 92.B 93.B 94.B 95.C 96.A 97.A 98.B 99.B 100.B
101.A 102.C 103.A 104.B 105.A 106.B 107.C 108.C 109.C 110.A
111. 112.C 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

 

Mã đề: 221

81.D 82.A 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.B 89.D 90.B
91.A 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.B 98.A 99.D 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.C 106.A 107.D 108.D 109.D 110.C
111.A 112.C 113.C 114.A 115.C 116.C 117.A 118.D 119.D 120.A

 

Mã đề: 222

81.A 82.A 83.B 84.B 85.D 86.C 87.C 88.A 89.C 90.C
91.A 92.D 93.A 94.C 95.D 96.D 97.D 98.B 99.D 100.D
101.B 102.A 103.B 104.A 105.B 106.C 107.A 108.A 109.D 110.D
111.C 112.A 113.D 114.B 115C. 116.D 117.C 118.B 119.B 120.D

Mã đề: 223

81.C 82.D 83.B 84.B 85.C 86.A 87.C 88.A 89.C 90.C
91.C 92.A 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.C 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.A 112.D 113.A 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

Mã đề: 224

81.B 82.A 83.B 84.B 85.D 86.D 87.C 88.B 89.D 90.C
91.A 92.A 93.D 94.C 95.A 96.A 97.D 98.D 99.A 100.C
101.C 102.D 103.A 104.A 105.C 106.D 107.A 108.C 109.D 110.C
111.C 112.A 113.D 114.A 115.C 116.D 117.A 118.C 119.D 120.A
vi