inept » Luyện thi Gò Vấp
Vocabulary
Nội dung bài học

Z

inept: không tốt vào việc gì