inept » Luyện thi Gò Vấp
Vocabulary
Bài học

Z

inept: không tốt vào việc gì
vi