Answer + Sample Band 9 » Luyện thi Gò Vấp
IELTS Mock Exam
Bài học

Listerning Answer :

[showhide type=”kkkkkk”] 

[/showhide]

Reading Answer:

[showhide type=”kkkkkk”] 

[/showhide] 

Writing Sample:

[showhide type=”kkkkkk”] 

[/showhide] 

Speaking Sample :

[showhide type=”kkkkkk”] 

[/showhide] 

vi