Modal Verb(Test #1) » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Hệ thống Website thi thử online 2022 – 2023 !
0/1
Sinh Học
Các bài thi thử Tốt Nghiệp và Đại Học, Tuyển Sinh Thí Sinh làm trực tiếp online !
0/2
Giáo Dục Công Dân
0/1
Thi thử ĐGNL Online
0/2
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2022 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
Ôn Thi THPT – Đại Học – Thi Thử Tốt Nghiệp Online
Bài học

1. His illness got worse and worse. In the end he _____ go into hospital for an operation.
A.
B.
C.
D.

2. You _____ any more aspirins; you’ve had four already.
A.
B.
C.
D.

3. I’ve searched everywhere for Bob but I _____ to find him.
A.
B.
C.
D.

4. A: Mrs. Taylor was found dead with a wire around her neck.B: She _____ strangled.
A.
B.
C.
D.

5. . You _____ spanked her. She didn’t deserve it
A.
B.
C.
D.

6. In a hundred years’ time we _____ out of water to drink
A.
B.
C.
D.

7. If you’d explained your problem to me, I _____ to help you
A.
B.
C.
D.

8. He _____ read faster a few years ago.
A.
B.
C.
D.

9. _____ you remember which shoe you put on first this morning?
A.
B.
C.
D.

10. He probably _____ be back in time for dinner
A.
B.
C.
D.

11. A:...............

B: Yes, please. Can I give you the money now?

 
A.
B.
C.
D.

12. If you don’t feel better you _____ go to bed.
A.
B.
C.
D.

13. You _____ get the 8.45 train. It doesn’t stop at Yorkshire
A.
B.
C.
D.

14. When I was a child, I _____ a flashlight to bed with me so that I_____ read comic books without my parents’ knowing them.
A.
B.
C.
D.

15. After looking at his notes again, he _____ to complete the exercise
A.
B.
C.
D.


 

 

vi