TM IELTS Advantage » Luyện thi Gò Vấp

Đăng nhập


TM IELTS Advantage

Danh mục: IELTS, TM's Stuff
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

This content is restricted to subscribers

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Khóa học IELTS từ căn bản đế nâng cao.
  • Luyện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết từ Band 3 trở lên
  • Ứng dụng học và làm bài thi thử Onlien

Nội dung khóa học

IELTS TM1
LEVEL 5.0 +

  • IELTS L1 Book
  • Lesson 1
  • Lesson 2 ( Speaking #1)
  • Lesson 3(Subject – Verb Agreement)
  • Lesson 4 ( Describing a Process)
  • Lesson 5 ( Line Graphs )
  • Lesson 6 (Describing a Map)

IELTS Practice

Supplementary Excercises

IELTS Speaking

IELTS Foundation

IELTS Listening

IELTS Reading & Vocabulary

IELTS Writing

IELTS Test

Want to receive push notifications for all major on-site activities?