Chuyên đề 2: Trọng Âm » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Subjunctive
Conditionals, wishes, present subjunctive and real or unreal.
0/2
Grammar & Quiz
Nội dung bài học

CHUYÊN ĐỀ 2: TRỌNG ÂM

Chuyen De 2 Trong Am

Số câu trong đề: 2

MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ:

– Kiểm tra khả năng nhận biết trọng âm của học sinh ở cấp độ từ.

– Kiểm tra kiến thức về trọng âm từ của học sinh nhằm hỗ trợ các kỹ năng nghe, nói.

 1. PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI VÀ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

* PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Ví dụ: (Trích ‘Đề thi THPT QG 2017’- Mã đề 402)

Circle one letter to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. possible                 B. cultural

C. confident                 D. supportive

Bước 1: Đọc kỹ 4 phương án lựa chọn, xác định số âm tiết trong các từ. Bước 1:

A. 3 âm tiết                B. 3 âm tiết

C. 3 âm tiết                D. 3 âm tiết

Bước 2: Xác định từ loại của các phương án lựa chọn Bước 2:

A. tính từ                B. tính từ

C. tính từ                D. tính từ

Bước 3: Lưu ý những đuôi đặc biệt của các từ này. Bước 3:

A. hậu tố -ible         B. hậu tố -al

C. hậu tố -ent                 D. hậu tố -ive

Bước 4: Vận dụng các nguyên tắc trọng âm cơ bản để xác định trọng âm của các từ. Bước 4:

– Phương án A: Từ possible /ˈpɒsəbl/ có đuôi -ible nên trọng âm rơi vào âm trước nó là âm tiết đầu tiên.

– Phương án B: Từ cultural /ˈkʌltʃərəl/ có đuôi -al nên vẫn giữ nguyên trọng âm của từ gốc culture. Từ culture là danh từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Vì vậy phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

– Phương án C: Từ confident /ˈkɒnfɪdənt/ là tính từ ba âm tiết. Trong đó âm tiết thứ hai chứa âm ngắn /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

– Từ supportive /səˈpɔːtɪv/ có hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc support. Từ support có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nên từ supportive cũng có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Bước 5: Tìm từ có trọng âm khác các từ còn lại Bước 5:

Như vậy, từ supportive có trọng âm khác các từ còn lại nên đáp án đúng là D.

→ Chọn D

* CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Lỗi 1: Không nhấn trọng âm từ do ảnh hưởng của tiếng Việt

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết nên không có trọng âm của từ. Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết với những đặc tính phức tạp về trọng âm, ngữ điệu. Những từ hai âm tiết trở lên thì đều có trọng âm rơi vào những âm tiết nhất định, được đọc nhấn mạnh hơn những âm tiết còn lại. Do ảnh hưởng của tiếng Việt nên một số học sinh có thói quen không nhấn trọng âm từ, dẫn đến gặp khó khăn khi làm bài tập về ngữ âm.

Lỗi 2: Không xác định được từ loại

Việc xác định đúng loại từ sẽ giúp học sinh xác định trọng âm của từ chính xác hơn do các loại từ khác nhau thường có các quy tắc đánh trọng âm khác nhau.

Ví dụ:

A. provide                 B. private

C. advise                D. arrange

Chọn C.

Giải thích: Do bạn không xác định được loại từ của các phương án trên cho nên không xác định đúng trọng âm của các từ và chọn sai đáp án

Lưu ý:

A. động từ         B. tính từ

C. động từ         D. động từ

Các động từ hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai; các danh từ và tính từ hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Trong 4 phương án trên, phương án A, C, D là động từ hai âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Phương án B là tính từ hai âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án là B.

Lỗi 3: Không để ý các hậu tố của từ

Một số hậu tố của từ có thể có ảnh hưởng khác nhau đến trọng âm của từ gốc. Vì vậy việc phân tích từ và xác định hậu tố của từ giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc xác định trọng âm của từ.

Ví dụ:

A. supportive                 B. connection

C. attention                 D. seasonal

Bạn chọn B.

Giải thích: Do bạn không chú ý đến các hậu tố của các phương án trên cho nên không xác định đúng trọng âm của các từ và chọn sai đáp án

Lưu ý:

A. -ive         B. -tion

C. -tion         D. -al

Phương án A chứa hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc support (động từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai) nên trọng âm của từ supportive rơi vào âm tiết thứ hai.

Phương án B và C chứa hậu tố -tion nên trọng âm của từ connection và attention rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết thứ hai.

Phương án D chứa hậu tố -al không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc season (danh từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất) nên trọng âm của từ seasonal rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án là D.

 1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

SƠ ĐỒ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CỦA TỪ

* Từ cần xác định trọng âm của từ

 1. Từ có 2 âm tiết

– Động từ

– Danh từ

– Tính từ

– Từ ghép

– Các đuôi đặc biệt

 1. Từ có 3 âm tiết trở lên

– Động từ

– Danh từ

– Tính từ

– Từ ghép

– Tiền tố và hậu tố

 1. LÝ THUYẾT
 2. Từ có hai âm tiết
1.1. Động từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ:

begin, forgive, invite, agree, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open, visit, carry, etc.

1.2. Danh từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất Ví dụ:

father, table, sister, office, mountain, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: advice, machine, mistake, hotel, police, etc.

1.3. Tính từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất Ví dụ:

happy, busy, careful, lucky, healthy, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: alone, amazed, etc

Lưu ý: Một số từ hai âm tiết vừa là động từ vừa là danh từ hoặc tính từ. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi là động từ và trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất khi là danh từ hoặc tính từ.

conflict /ˈkɒnflɪkt/ (n) sự mâu thuẫn, tranh cãi
/ˈkənˈflɪkt/ (v) mâu thuẫn, tranh cãi
contest /ˈkɒntest/ (n) cuộc thi
/kənˈtest/ (v) tranh cãi, đấu tranh
contrast /ˈkɒntrɑːst/ (n) sự mâu thuẫn
/kənˈtrɑːst/ (v) mâu thuẫn, làm rõ sự tương phản
convert /ˈkɒnvɜːt/ (n) người cải đạo
/kənˈvɜːt/ (v) chuyển đổi, cải đạo
decrease /ˈdi:kriːs/ (n) sự giảm xuống
/dɪˈkriːs/ (v) giảm, suy giảm
import /ˈɪmpɔːt/ (n) hàng nhập khẩu
/ɪmˈpɔːt/ (v) nhập khẩu
insult /ˈɪnsʌlt/ (n) sự lăng mạ, sỉ nhục
/ɪnˈsʌlt/ (v) lăng mạ, sỉ nhục
perfect /ˈpɜːfekt/ (adj) hoàn hảo
/pəˈfekt/ (v) hoàn thiện, làm hoàn hảo
permit /ˈpɜːmɪt/ (n) giấy phép
/pəˈmɪt/ (v) cho phép
present /ˈprezənt/ (n) món quà
/ˈprɪzent/ (v) giới thiệu
produce /ˈprɒdjuːs/ (n) nông sản, vật phẩm
/prəˈdjuːs/ (v) sản xuất, tạo ra
record /ˈrekɔːd/ (n) bản lưu, bản ghi chép
/ˈrɪkɔːd/

(v) lưu trữ, ghi chép lại

1.4. Lưu ý:

– Các từ tận cùng bằng đuôi –sist, -cur, -vert, -test, -tain, -tract, -vent, -self thì trọng âm rơi vào chính các âm tiết này. Ví dụ:

event, protest, persist, maintain, herself, occur, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: contest, certain.

– Các từ tận cùng bằng đuôi –ades, -ee, -ese, -eer, -ette, -oo, -oon, -ain (chỉ động từ), -esque, -isque, -aire , -mental, -ever, -self thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này Ví dụ:

trainee, Chinese, typhoon, shampoo, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: coffee, committee, etc.

– Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng a- thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ví dụ:

about, above, again, alone, alike, ago, etc.

 1. Từ có ba âm tiết trở lên

2.1. Động từ

– Âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn /i/ hoặc /ə/ → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ:

Encounter /ɪnˈkaʊntə(r)/, determine /dɪˈtɜːmɪn/

– Âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Ví dụ:

exercise /ˈeksəsaɪz/, compromise /ˈkɒmprəmaɪz/, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /ˌentəˈteɪn/, comprehend /ˌkɒmprɪˈhend/, etc.

2.2. Danh từ

Âm tiết thứ hai có chứa âm ngắn /ə/ hoặc /i/ → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ:

paradise /ˈpærədaɪs/, pharmacy /ˈfɑːməsi/, holiday /ˈhɒlədeɪ/, resident /ˈrezɪdənt/, etc.

Âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hoặc /i/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ:

Computer /kəmˈpjuːtə(r)/, potato /pəˈteɪtəʊ/, banana /bəˈnɑːnə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/, etc.

2.3. Tính từ: tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ Ví dụ: productive /prəˈdʌktɪv/ etc.
Lưu ý:

– Một số hậu tố đặc biệt: Trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước các hậu tố: -ic, -ical, -sion, -tion, -aphy, -ogy, -ity, -acy, ian, -id, -ish.

Ví dụ:

critical, succession, suggestion, musician, etc.

Các từ tận cùng bằng đuôi -ade, -ee, -ese, -eer, -ette, -oo, -oon, -ain, -esque, -isque, -aire ,-mental, -ever, -self thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này. Ví dụ:

lemonade, Chinese, pioneer, kangaroo, typhoon, whenever, environmental, , etc.

Lưu ý:

Một số trường hợp ngoại lệ: committee, etc.

 1. Từ ghép
– Danh từ ghép: trọng âm rơi vào phần thứ nhất. Ví dụ:

DOORman, TYPEwriter, FOOTball, book-

case, etc.

– Tính từ ghép: Ví dụ:
+ Nếu danh từ đứng trước, trọng âm rơi vào phần thứ nhất. + HOMEsick, CARsick, HEARTbroken, etc.
+ Nếu có tính từ hoặc trạng từ đứng trước, trọng âm chính thường rơi vào phần thứ hai. + good-LOOKing, old-FAshioned,

fast-CHANGing, etc.

– Động từ ghép: trọng âm rơi vào phần thứ hai Ví dụ:

underSTAND, overFLOW, etc.

 1. Các tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix) thường không làm thay đổi trọng âm của từ gốc

+ Tiền tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:

Nhóm tiền tố mang nghĩa phủ định Ví dụ Nhóm tiền tố phổ biến khác Ví dụ
un- unsuitable (không thích hợp) unhappy (không vui) re- Rewrite (v): viết lại

Review (n): ôn tập

im- impure (không tinh khiết) impossible (không thể) mis- Miswrite (v): viết sai

Mistake (n): lỗi sai

in- inexpensive (không đắt) informal (không trang trọng) pre- Prehistory (n): tiền sử

Predict (v): báo trước, đoán trước

dis- dislike (không thích)

disappear (biến mất)

tri- Tricycle (n): xe đạp ba bánh
non- Non-smoking (không hút thuốc)

non-profit (phi lợi nhuận)

bi- Bicycle (n): xe đạp hai bánh
ir- irregular (không theo quy luật)

irrelevant (không thích đáng)

multi- Multimedia (n): đa phương tiện

Multicultural (adj): đa văn hóa

il- illegal (bất hợp pháp)

illogical (không logic, phi lý)

super-

Superman (n): siêu nhân Supermarket (n): siêu thị

+ Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:

Hậu tố Ví dụ
-ful beautiful (adj): đẹp

wonderful (adj): tuyệt vời

-less careless (adj): bất cẩn

hopeless (adj): không có hy vọng

-able comfortable (adj): thoải mái

portable (adj): có thể xách tay

-al seasonal (adj): theo mùa

traditional (adj): truyền thống

-ous dangerous (adj): nguy hiểm

poisonous (adj): có độc

-ly similarly (adv): một cách tương tự

directly (adv): một cách trực tiếp

-er / -or actor (n): diễn viên

teacher (n): giáo viên

-ise/ -ize memorize (v): ghi nhớ

modernize (v): hiện đại hóa

-en lengthen (v): làm dài ra

strengthen (v): tăng cường

-ment enjoyment (n): sự hưởng thụ

amusement (n): sự giải trí

-ness happiness (n): niềm hạnh phúc

carefulness (n): sự cẩn thận

-ship relationship (n): mối quan hệ

friendship (n): tình bạn

-hood neighborhood (n): vùng lân cận

brotherhood (n): tình anh em

 1. BÀI TẬP MINH HỌA

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 1. (Trích “Đề thi THPT QG 2017”)

 1. A. possible         B. cultural         C. confident         D. supportive

Hướng dẫn:

– Phương án A: Từ possible /ˈpɒsəbl/ là tính từ 3 âm tiết có âm tiết thứ 2 chứa âm /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Phương án B: Từ cultural /ˈkʌltʃərəl/ là tính từ 3 âm tiết có âm tiết thứ 2 chứa âm /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Phương án C: Từ confident /ˈkɒnfɪdənt/ là tính từ 3 âm tiết có âm tiết thứ 2 chứa âm /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Phương án D: Từ supportive là tính từ 3 âm tiết có hậu tố ive nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước hậu tố ive. Vì vậy trọng âm của từ supportive rơi vào âm tiết 2.

Chọn D.

Câu 2(Trích “Đề thi THPT QG 2017”- Mã đề 402)

 1. officeB. nature         C. result        D. farmer

Hướng dẫn:

– Phương án A: Từ office /ˈɒfɪs/ là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Phương án B: Từ nature /ˈneɪtʃə(r)/ là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Phương án C: Từ result /rɪˈzʌlt/ vừa là danh từ vừa là động từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Phương án D: Từ farmer /ˈfɑːmə(r)/ là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

Chọn C.

Câu 3. (Trích “Đề thi THPT QG 2017”-Mã đề 401)

 1. A. teacher                 B. lesson         C. action        D. police

Hướng dẫn:

– Phương án A: Từ teacher /ˈtiːtʃə(r)/ là danh từ hai âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

– Phương án B: Từ lesson /ˈlesn/ là danh từ hai âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết nhất.

– Phương án C: Từ action /ˈækʃn/ là danh từ hai âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết nhất.

– Phương án D: Từ police /pəˈliːs/ là danh từ hai âm tiết tuy nhiên âm tiết 1 chứa nguyên âm /ə/ và âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài /i:/ nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Chọn D.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

 1. A. government        B. musician        C. disgusting        D. exhausting
 2. A. beautiful        B. delicious        C. important        D. exciting
 3. A. information        B. recreation        C. entertainment        D. literature
 4. A. expertise        B. recipe        C. cinema        D. similar
 5. A. scholarship        B. negative        C. develop        D. purposeful
 6. A. acceptable        B. ability        C. education        D. community
 7. A. scientific        B. material        C. experience        D. commercial
 8. A. courageous        B. dangerous        C. character        D. incident
 9. A. successful        B. interest        C. disaster        D.arrangement
 10. A. education        B. academic        C. optimistic        D. impossible
 11. A. industry        B. provision        C. importance        D. performance
 12. A. contain        B. express        C. carbon        D.discuss
 13. A. successful        B. humorous        C. arrangement        D. attractive
 14. A. abandon        B. practical        C. scientist        D. furniture
 15. A.remember        B. expression        C. positive        D. convenient
 16. A. national        B. musician        C. popular        D. natural
 17. A. typical        B. purposeful        C. humorous        D. construction
 18. A. romantic        B. illusion        C. description        D. accident
 19. A. different        B. tradition        C. expensive        D. apartment
 20. A. compose        B. purchase        C. advise        D. devote
 21. A. doorman        B. greenhouse        C. carsick        D. overflow
 22. A. importance        B. happiness        C. employment        D. relation
 23. A. characterise        B. ability        C. experience        D. material
 24. A. element        B. regular        C. believing        D. policy
 25. A. attraction        B. goverment        C. borrowing        D. visitor
 26. A. mountaineer        B. edition        C. responsive        D. suggestion
 27. A. arrive        B. fortune        C. contain        D. enjoy
 28. A. attract        B. decide        C. reject        D. beauty
 29. A. delicate        B.promotion        C. volcanic        D. resources
 30. A. logical        B. contribute        C. argument        D. sensitive
 31. A. survival        B. confident        C. benefit        D. habitat
 32. A. encounter        B. contestant        C. example        D. sensible
 33. A. education        B. independence        C. entertainment        D. impractical
 34. A. commercial        B. constructive        C. essential        D. national
 35. A. expensive        B. potato        C. promising        D. embarrass
 36. A. generous        B. suspicious        C. constancy        D. sympathy
 37. A. acquaintance        B. unselfish        C. attraction        D. humorous
 38. A. loyal        B. success        C. police        D. sincere
 39. A. carefully        B. correctly        C. seriously        D. personal
 40. A.excited        B. interested        C. confident        D. cultural
 41. A. action        B. nature        C. divorce        D. promise
 42. A. refreshment        B. horrible        C. exciting        D. intention
 43. A. national        B. maximum        C. athletics        D. marathon
 44. A. difficult        B. relevant        C. volunteer        D. Interesting
 45. A. confidence        B. supportive        C.solution        D. inflation
 46. A. whenever        B. mischievous        C. hospital        D. separate
 47. A. comprehend        B. delegate        C. marvelous        D. currency
 48. A. develop        B. conduction        C. partnership        D. attendance
 49. A. counterpart        B. measurement        C. accurate        D. attractive
 50. A. expression        B. Egyptian        C.enrichment        D. century

ĐÁP ÁN

Mark the letter A, B, C, or D on yotsr answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ government có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ government có hậu tố ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc govern là động từ 2 âm tiết nhưng âm tiết thứ 2 chứa là âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ government có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ musician có hậu tố -ian nên có trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước hậu tố. Vì vậy từ musician có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ disguisting và exhausting có hậu tố -ing không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc disgust và exhaust là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ disguisting và exhausting có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ beautiful có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ beautiful có hậu tố -ful không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc beauty là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ beautiful có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ delicious là tính từ ba âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm ngắn /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ important là tính từ ba âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm ngắn /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ exciting có hậu tố -ing không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc excite là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ exciting có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ literature có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ information chứa hậu tố -tion có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố nên có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ recreation chứa hậu tố -tion có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố nên có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ entertainment có hậu tố -ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc entertain có trọng âm rơi vào âm tiết 3. Vì vậy từ entertainment có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ expertise có trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ expertise là là trường hợp đặc biệt của danh từ 3 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ recipe là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ cinema là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ similar là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ develop có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ scholarship có hậu tố -ship không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc scholar là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ scholarship có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ negative là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ develop là động từ 3 âm tiết có âm tiết 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ purposeful có hậu tố -ful không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc purpose là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ purposeful có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ education có trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ acceptable có hậu tố -able không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc accept là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ acceptable có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ ability chứa hậu tố -ity nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ education chứa hậu tố -tion có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố nên có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ community chứa hậu tố -ity nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ scientific có trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ scientific chứa hậu tố -ic nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 3.

–        Từ material là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ experience là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ commercial chứa hậu tố -ial nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ courageous, trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ courageous là trường hợp đặc biệt chứa hậu tố -ous nhưng không giữ trọng âm của từ danh từ gốc courage mà trọng âm chuyển sang âm tiết 2.

–        Từ dangerous có hậu tố -ous không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc danger là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ dangerous có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ character là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ incident là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ interest có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ successful có hậu tố -ful không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc success là danh từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ successful có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ interest là danh từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ disaster là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ arrangement có hậu tố -ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc arrange là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ arrangement có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ impossible có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ education chứa hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 3.

–        Từ academic chứa hậu tố -ic nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 3.

–        Từ optimistic chứa hậu tố -ic nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 3.

–        Từ impossible có tiền tố im- không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc possible là tính từ 3 âm tiết có âm tiết thứ 2 chứa âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ impossible có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ industry có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ industry là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ provision chứa hậu tố -sion có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ importance là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ performance có hậu tố -ance không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc perform là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ performance có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ carbon có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ contain là động từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ express là động từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ carbon là danh từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ discuss là động từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ humorous có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ successful có hậu tố -ful không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc success là danh từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ successful có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ humorous có hậu tố -ous không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc humour là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ humorous có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

-Từ attractive có hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc attract là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ attractive có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ abandon có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ abandon là động từ 3 âm tiết có âm tiết 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ practical là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ scientist là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ furniture là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ positive có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ remember là động từ 3 âm tiết có âm tiết 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ expression chứa hậu tố -ion có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ positive là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ convenient là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ musician có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ national có hậu tố -al không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc nation là tính từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ national có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ musician có hậu tố -ian nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ popular là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ natural là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ construction có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ typical là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ purposeful có hậu tố -ful không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc purpose là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ purposeful có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ humorous có hậu tố -ous không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc humour là danh từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ humorous có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ construction chứa hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ accident có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ romantic chứa hậu tố -ic nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ illusion chứa hậu tố -sion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ description chứa hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ accident là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ different có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ different có hậu tố -ent không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc differ là động từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 2 chứa âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ different có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ tradition chứa hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ expensive có hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc expense là danh từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa âm yếu /ɪ/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ expensive có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ apartment là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ purchase có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ compose là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ purchase là động từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết        1.

–        Từ advise là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ devote là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ police có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ doorman là danh từ ghép nên có trọng âm rơi vào phần thứ nhất là âm tiết 1.

–        Từ greenhouse là danh từ ghép nên có trọng âm rơi vào phần thứ nhất là âm tiết 1.

–        Từ carsick là tính từ ghép có phần thứ nhất là danh từ nên trọng âm rơi vào phần thứ nhất là âm tiết 1.

–        Từ overflow là động từ ghép nên có trọng âm rơi vào phần thứ hai là âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích:Vì từ happiness có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ importance là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ happiness có hậu tố -ness không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc happy là tính từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ happiness có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ employment có hậu tố “íment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc employ là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ employment có trọng âm rơi vào âm tiết 2

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ characterise có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ characterise có hậu tố -ise không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc character là danh từ 3 âm tiết có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ characterise có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ ability chứa hậu tố -ity nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ experience là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

-Từ material là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ believing có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ element là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ regular là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ believing có hậu tố -ing không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc believe là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ believing có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ policy là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ attraction có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ attraction có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

– Từ government có hậu tố -ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc govern là động từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ government có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ visitor có hậu tố -or không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc visit là động từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu / nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ visitor có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ mountaineer có trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ mountaineer có hậu tố -eer nên trọng âm rơi vào chính hậu tố này là âm tiết 3.

–        Từ edition có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

– Từ responsive có hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc response vừa là động từ vừa là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ responsive có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ suggestion có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ fortune có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ arrive là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ fortune là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ contain là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ enjoy là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ beauty có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm         rơi vào âm tiết 2.

– Từ attract là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ decide là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ reject là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ beauty là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ delicate có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ delicate là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ promotion có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ volcanic có hậu tố -ic nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

– Từ resources có hậu tố -es không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc resource là danh từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ resources có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ contribute có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ logical có hậu tố -al không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc logic là tính từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ logical có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ contribute là động từ 3 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ argument là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ sensitive là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ survival có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ survival có hậu tố -al không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc survive là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ survival có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ confident là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ benefit là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ habitat là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ sensible có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ encounter có âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ contestant là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ example là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ sensible là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ impractical có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ education là danh từ 4 âm tiết kết thúc bằng hậu tố -tion nên có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết 3.

–        Từ independence là danh từ 4 âm tiết chứa tiền tố in- và hậu tố -ence không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Từ gốc depend là động từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ independence có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ entertainment là danh từ 4 âm tiết chứa hậu tố -ment không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Từ gốc entertain là động từ 3 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 3. Vì vậy từ entertainment có trọng âm rơi vào âm tiết 3.

–        Từ impractical là tính từ 4 âm tiết chứa tiền tố im- và hậu tố -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Từ gốc practice là danh từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ impractical có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ national có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ commercial là tính từ 3 âm tiết kết thúc bằng hậu tố -ial nên có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết 2.

–        Từ constructive là tính từ 3 âm tiết chứa hậu tố -ive không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Từ gốc construct là động từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ constructive có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ essential là tính từ 3 âm tiết kết thúc bằng hậu tố -ial nên có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết 2.

–        Từ national là tính từ 3 âm tiết chứa hậu tố -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Từ gốc nation là danh từ 2 âm tiết nên có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ national có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ promising có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ expensive là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ potato là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ promising là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ embarrass là động từ 3 âm tiết kết có âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ suspicious có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ generous là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ suspicious là tính từ 3 âm tiết kết thúc là hậu tố -ious nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết 2.

–        Từ constancy là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ sympathy là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ humorous có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ acquaintance là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ unselfish có tiền tố -un không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc selfish là tính từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ unselfish có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ attraction có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ humorous có hậu tố -ous không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc humour là tính từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ humorous có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ loyal trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ loyal là tính từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ success là danh từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào        âm tiết

2.

– Từ police là danh từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ sincere là tính từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ correctly có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ carefully có hậu tố -ly không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc careful là tính từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ carefully có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ correctly có hậu tố -ly không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc correct là tính từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ correctly có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ seriously có hậu tố -ly không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc serious là tính từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ seriously có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ personal có hậu tố -al không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc person là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ personal có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ excited có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ excited có hậu tố -ed không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc excite là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ excited có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ interested có hậu tố -ed không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc interest vừa là danh từ vừa là động từ 2 âm tiết trong đó âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ interested có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ confident là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ cultural là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng        âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ divorce có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ action là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ nature là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ divorce vừa là danh từ vừa là động từ 2 âm tiết trong đó âm tiết 1 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ promise vừa là động từ vừa là danh từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. B

Giải thích: Vì từ horrible có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ refreshment có hậu tố -ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc refresh là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ refreshment có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ horrible là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ exciting có hậu tố -ing không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc excite là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ exciting có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

– Từ intention có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết 2.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ athletics có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ national có hậu tố -al không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc nation là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ national có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ maximum là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ athletics có hậu tố -ics nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là âm tiết 2.

– Từ marathon là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ volunteer có trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ difficult là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ relevant là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

– Từ volunteer kết thúc là đuôi -eer nên trọng âm rơi chính âm tiết này là âm tiết 3.

– Từ interesting có hậu tố -ing không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc interest vừa là là danh từ vừa là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ interesting có trọng âm rơi vào âm tiết 1

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ confidence có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ confidence là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ supportive có hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc support là động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ supportive có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ solution có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là         âm tiết 2.

–        Từ inflation có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố này là         âm tiết 2.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ whenever có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ whenever có hậu tố -ever nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ mischievous là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ hospital là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ɪ/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ separate khi là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. A

Giải thích: Vì từ introduce có trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ comprehend là động từ 3 âm tiết kết thúc bằng đuôi -end nên trọng âm rơi vào chính âm tiết này là âm tiết 3.

–        Từ delegate là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ marvelous là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ currency là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 1. Đáp án. C

Giải thích: Vì từ partnership có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ develop là động từ 3 âm tiết có âm tiết 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm nên trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ conduction có hậu tố -tion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ partnership có hậu tố -ship không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc partner là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ partnership có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ attendance có hậu tố -ance không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc attend là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ attendance có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ attractive có trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ counterpart là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ measurement có hậu tố -ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc measure là động từ 2 âm tiết nhưng âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Vì vậy từ measurement có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ accurate là tính từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

–        Từ attractive có hậu tố -ive không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc. Từ gốc attract là động từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì vậy từ attractive có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

 1. Đáp án. D

Giải thích: Vì từ century có trọng âm rơi vào âm tiết 1, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ expression có hậu tố -sion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ Egyptian có hậu tố -ian nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố là âm tiết 2.

–        Từ enrichment có tiền tố en- và hậu tố -ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ gốc rich. Vì vậy từ enrichment có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

–        Từ century là danh từ 3 âm tiết có âm tiết 2 chứa nguyên âm yếu /ə/ nên trọng âm rơi vào âm tiết 1.

 

II. Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.

A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
A. engineer B. corporate C. difficult D. different
A. popular B. position C. horrible D. positive
A. selfish B. correct C. purpose D. surface
A. permission B. computer C. million D. perfection
A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
A. document B. comedian C. perspective D. location
A. provide B. product C. promote D. profess
A. different B. regular C. achieving D. property
A. education B. community C. development D. unbreakable
A. politics B. deposit C. conception D. occasion
A. prepare B. repeat C. purpose D. police
A. preface B. famous C. forget D. childish
A. cartoon B. western C. teacher D. theater
A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan
A. scientific B. ability C. experience D. material
A. complain B. luggage C. improve D. forgive
A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious
A. develop B. adjective C. generous D. popular
A. beautiful B. important C. delicious D. exciting
A. element B. regular C. believing D. policy
A. punctual B. tolerant C. utterance D. occurrence
A. expensive B. sensitive C. negative D. sociable
A. education B. development C. economic D. preparation
A. attend B. option C. percent D. become
A. literature B. entertainment C. recreation D. information
A. attractive B. perception C. cultural D. expensive
A. chocolate B. structural C. important D. national
A. cinema B. position C. family D. popular
A. natural B. department C. exception D. attentive
A. economy B. diplomacy C. informative D. information
A. arrest B. purchase C. accept D. forget
A. expertise B. cinema C. recipe D. similar
A. government B. musician C. disgusting D. exhausting
A. successful B. interest C. arrangement D. disaster
A. competition B. repetition C. equivalent D. disappointment
A. private B. provide C. arrange D. advise
A. academic B. education C. impossible D. optimistic
A. study B. knowledge C. precise D. message
A. industry B. performance C. importance D. provision
A. contain B. express C. carbon D. obey
A. impress B. favor C. occur D. police
A. regret B. selfish C. purpose D. preface
A. govern B. cover C. perform D. father
A. writer B. teacher C. builder D. career
A. morning B. college C. arrive D. famous
A. ambitious B. chocolate C. position D. occurrence
A. furniture B. abandon C. practical D. scientist
A. devote B. compose C. purchase D. advise
A. remember B. influence C. expression D. convenient
A. medium B. computer C. formation D. connection
A. national B. cultural C. popular D. musician
A. successful B. humorous C. arrangement D. attractive
A. construction B. typical C. glorious D. purposeful
A. accident B. courageous C. dangerous D. character
A. accordance B. various C. balcony D. technical
A. telephone B. photograph C. expertise D. diplomat
A. romantic B. illusion C. description D. incident
A. bankruptcy B. successive C. piano D. phonetics
A. designer B. origin C. history D. quality
A. capital B. construction C. announcement D. eventful
A. apartment B. tradition C. different D. expensive
A. monitor B. organize C. following D. inviting
A. accurate B. discussion C. sentiment D. industry
A. probable B. assembly C. forgetful D. decisive
A. damage B. faster C. regret D. study
A. factory B. reporter C. actress D. coverage
A. amazing B. following C. covering D. finishing
A. because B. become C. beneath D. beggar
A. pollution B. excitement C. usually D. remember
A. encourage B. tropical C. discover D. advancement
A. atmosphere B. Atlantic C. athletics D. Canadian
A. tomorrow B. continue C. popular D. informing
A. population B. communicate C. ability D. continuum
A. committee B. comedian C. communist D. completion
A. company B. atmosphere C. customer D. employment
A. century B. evening C. exciting D. managing
A. pleasant B. famous C. suppose D. mother
A. supper B. support C. supply D. supreme