Word Formation - Vị trí từ loại trong cấu trúc câu » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Subjunctive
Conditionals, wishes, present subjunctive and real or unreal.
0/2
Grammar & Quiz
Nội dung bài học

1, Từ loại (Word formation)

– Có 4 dạng từ cơ bản trong tiếng Anh: Adj – N, V – Adv (tính – danh, động – trạng)

Adj = Adjective: tính từ, N= noun: danh từ,  V  = verb ; Adv = Adverb: trạng từ

2, Chức năng từ loại

+ Bổ sung cho N là Adj đứng trước N

+ Bổ sung cho V và Adj là Adv (V + Adv và Adv + Adj)

+ Ngoài ra chú ý tình huống với prep (giới từ): N + prep + N (trước sau prep đều là N) (trừ trường hợp V + prep hoặc Adj + prep)

Danh từ (Noun)

Vị trí của danh từ Ví dụ
Sau tính từ            (adj + N) They are interesting books.
Sau từ hạn định gồm:

–  mạo từ: a /an / the

–  từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

–  từ chỉ số lượng: many, some, few, little, several,

–  tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its, …

 

He is a student.

These flowers are beautiful.

She needs some water.

Sau ngoại động từ (V cần O) She buys books.

She meets a lot of people.

Sau giới từ             (prep. + N) He talked about the story yesterday.

He is interested in music.

Trước V chia thì (N làm chủ từ) The main has just arrived.
Sau enough            (enough + N) I don’t have enough money to buy that house.

Tính từ (Adj)

Trước N              (Adj + N) This is an interesting books.
Sau TO BE I am tired.
Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot.

She feels sad.

Sau trạng từ       (adv + adj)     It is extremely cold.

I’m terribly sorry.

She is very beautiful.

Sau keep / make The news made me happy.
Sau too              ( be + too + adj) That house is too small.
Trước enough       (be + adj + enough) The house isn’t large enough.
Trong cấu trúc:       be + so + adj + that She was so angry that she can’t speak.
A, an, the, this, that, his, her, their, my, … +  (Adj)  +  Noun My new car is blue.
Trong câu cảm thán:

– How + adj + S + V

– Wht + (a / an) + adj + N

 

How beautiful the girl is!

What an interesting film!

Trạng từ (ADV)

Trạng từ (Adv)Sau V thường He drove carefully.
Trước Adj I meet an extremely handsome man.
Giữa cụm V She has already finished the job.
Đầu câu hoặc trước dấu phẩy Unfortunately, I couldn’t come the party.
Sau too         V + too + adv They walked too slowly to catch the bus.
Trong cấu trúc          V + so + adv + that Jack drove so fast that he caused an accident.
Trước enough            V + adv + enough You should write clearly enough for every body to read.

Verb = V ( Động từ )

– S + V ( chia theo thì )

Xem thêm cấu tạo cửa từ: https://luyenthigovap.com/courses/grammar/lesson/word-formation-cach-thanh-lap-tu-loai/

Bài tập áp dụng tại: https://lms.luyenthigovap.com/course/view.php?id=7