Phrasal Verbs » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Subjunctive
Conditionals, wishes, present subjunctive and real or unreal.
0/2
Grammar & Quiz
Bài học

CHUYÊN ĐỀ : PHRASAL VERBS (CỤM ĐỘNG TỪ)

  1. Định nghĩa:

Phrasal verb( cụm  động từ ) là sự kết hợp của động từ và giới từ hoặc trạng từ

Eg: V+ prep: look for

      V+ adv: get away

      V+ adv+ prep: catch up with

  1. Phân loại :

    Pasted 1

a/ intransitive phrasal verbs  (Cụm nội động từ – không có tân ngữ)  

                                   EX: The plane will take off at 15:00.

 b/ Transitive phrasal verbs  ( cụm ngoại động từ – có tân ngữ )  

  + Inseparable transitive phrasal verbs  ( cụm động từ không thể tách ra )

    Ex: We are looking for my key.     ( Wrong: We are looking my key for )

   +  Separable transitive phrasal verbs (cụm động từ có thể tách ra )

Ex: Please turn it off.        ( Wrong : Please turn off  it )

Pasted 3

vi