I'll & I'm going to » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Subjunctive
Conditionals, wishes, present subjunctive and real or unreal.
0/2
Grammar & Quiz
Nội dung bài học

 

REVIEW !

Will + V Be going to + V
Dùng khi quyết định đưa ra tại thời điểm nói:

+ There’s no milk.

– Really? I’ll go and get some.

Dùng khi quyết định được đưa ra trước thời điểm nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going to go and get some when this film finishes.

Một lời dự đoán dựa trên  quan điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự đoán dựa trên những thứ ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời điểm nói:

Mr.Robin is going to be the next president. He already has most of the votes.

Một sự việc có thật trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng để hứa, yêu cầu, từ chối hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Let's Practise !

Your email address:

Your name: