Word Formation - Cách thành lập từ loại » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Subjunctive
Conditionals, wishes, present subjunctive and real or unreal.
0/2
Grammar & Quiz
Nội dung bài học

CÁCH CU TO CA T

Cách cấu tạo của danh từ

STT Quy tắc Ví dụ
1 V + ment N develop (v) + ment = development (n): sự phát triển

entertain (v) + ment = entertainment (n): sự giải trí

2 V + ance N attend (v) + ance = attendance (n): sự tham dự

perform (v) + ance = performance (n): sự thực hiện, sự biểu diễn

3 V + ion/ation N invent (v) + ion = invention (n): sự phát minh

inform (v) + ion = information (n): thông tin

4 V + age N marry (v) + age = marriage (n): hôn nhân

carry (v) + age = carriage (n): sự chuyên chở hàng hoá, xe ngựa

5 V + al N survive (v) + al = survival (n): sự sống sót

arrive (v) + al = arrival (n): sự đến, tới

6 V + ing N teach (v) + ing = teaching (n): công việc dạy học

train (v) + ing = training (n): công việc đào tạo

7 V + er ^ N work (v) + er = worker (n): công nhân

employ (v) + er = employer (n): ông chủ

8 V + or N act (v) + or = actor (n): diễn viên
9 V + ress N act (v) + ress = actress (n): nữ diễn viên

wait (v) + ress = waitress (n): nữ bồi bàn

10 V + ant N assist (v) + ant = assistant (n): trợ lí

depend (v) + ant = dependant (n): người phụ thuộc

11 V + ee N employ (v)+ ee = employee (n): công nhân

interview (v) + ee = interviewee (n): người đi phỏng vấn

12 V + ledge N know (v) + ledge = knowledge (n): sự hiểu biết, kiến thức
13 V + ist N type (v) + ist = typist (n): người đánh máy
14 V + ar N lie (v) + ar = liar (n): kẻ nói dối
15 V + ence N depend (v) + ence = dependence (n): sự phụ thuộc
16 Adj + ness N rich (a) + ness = richness (n): sự giàu có

polite (a) + ness = politeness (n): sự lịch sự

17 Adj + ity N able (a) + ity = ability (n): khả năng, năng lực

responsible (a) + ity = responsibility (n): trách nhiệm

18 Adj + y N honest (a) + y = honesty (n): sự thật thà
19 Adj + ty N certain (a) + ty = certainty (n): sự chắc chắn
20 Adj + age N short (a) + age = shortage (n): sự thiếu hụt
21 Adj + cy N proficient (a) + cy = proficiency (n): sự giỏi, sự thành thạo
22 Adj + dom N free (a) + doom = freedom (n): sự tự do
23 Adj + ism N

N1 + ism N2

social (a) + ism = socialism (n): chủ nghĩa xã hội

terror (n) + ism = terrorism (n): chủ nghĩa khủng bố

24 Adj + th N warm (a) + th = warmth (n): sự ấm áp, sự niềm nở

wide (a) + th = width (n): bề rộng, bề ngang

25 N1 + hood N2 child (n) + hood = childhood (n): thời thơ ấu

neighbor (n) + hood = neighborhood (n): vùng lân cận

26 N1 + ship N2 friend (n) + ship = friendship (n): tình bạn

member (n) + ship = membership (n): tư cách hội viên, số hội viên

Cách cấu tạo của động từ

STT Quy tắc Ví dụ
1 Adj + en V wide (a) + en = widen (v): mở rộng

short (a) + en = shorten (v): thu ngắn, rút ngắn

2 En + Adj V en + rich (a) = enrich (v): làm giàu

en + large (a) = enlarge (v): tăng lên, phóng to

3 N + en V length (n) + en = lengthen (v): làm dài ra, kéo dài ra
4 Adj + ise/ize V social (a) + ise/ize = socialize (v): xã hội hoá, hoà nhập

industrial (a) + ise/ize = industrialize (v): công nghiệp hoá

5 N + fy V beauty (n) + fy = beautify (v): làm đẹp

Cách cấu tạo của tính từ

STT Quy tắc Ví dụ
1 N + ly Adj friend (n) + ly = friendly (adj): thân thiện

love (n) + ly = lovely (a): đáng yêu

2 N + fill Adj care (n) + ful = careful (a): cẩn thận

success (n) + ful = successful (a): thành công

3 N + less Adj home (n) + less = homeless (a): vô gia cư

hope (n) + less = hopeless (a): vô vọng

4 N + ic Adj economy (n) + ic = economic (a): thuộc về kinh tế

history (n) + ic = historic (a): có tính chất lịch sử

5 N + able Adj reason (n) + able = reasonable (a): có lí, hợp lí

comfort (n) + able = comfortable (a): thoải mái

6 N + ous Adj danger (n) + ous = dangerous (a): nguy hiểm

industry (n) + ous = industrious (a): chăm chỉ

7 N + some Adj trouble (n) + some = troublesome (a): gây rắc rối, khó chịu

hand (n) + some = handsome (a): đẹp trai

8 N + al Adj nation (n) + al = national (a): thuộc quốc gia

nature (n) + al = natural (a): thuộc về tự nhiên

9 N + ing/ed Adj interest (n) + ing/ed = interesting /interested (a): thú vị/thích thú

bore (n) + ing/ed = boring/ bored (a): tẻ nhạt/buồn chán

10 N + ern = Adj west (n) + ern = western (a): về phía tây, ở phía tây

south (n) + ern = southern (a): về phía nam, ở phía nam

11 N + y = Adj rain (n) + y = rainy (a): có mưa

sun (n) + y = sunny (a): có nhiều ánh nắng

12 N + ible = Adj response (n) + ible = responsible (a): có trách nhiệm
13 V + ent Adj depend (v) + ent = dependent (a): phụ thuộc
14 V + ive Adj

N + ive Adj

impress (v) + ive = impressive (a): ấn tượng

invent (v) + ive = inventive (a): có tài phát minh, có óc sáng tạo

expense (n) + ive = expensive (a):.đắt

15 N + like Adj child (n) + like = childlike (a): như trẻ con, ngây thơ, thật thà

god (n) + like = godlike (n): như thần, như thánh

16 N + ish Adj fool (n) + ish = foolish (a): dại dột, ngu xuẩn

self (n) + ish = selfish (a): ích kỉ

 Cách cấu tạo của trạng từ

STT Quy tắc Ví dụ
1 Adj + ly Adv slow (a) + ly = slowly (adv): một cách chậm chạp

rapid (a) + ly = rapidly (adv): một cách nhanh chóng

* Lưu ý:

STT Quy tắc Ví dụ
1 N + ly Adj

Adj+ ly Adv

like + ly = likely (a)

quick + ly = quickly (adv)

2 V + al = N

N + al = Adj

arrive + al = arrival (n)

nation + al = national (a)

3 V + ing = N

N + ing= Adj

teach + ing = teaching (n)

bore + ing = boring (a)

4 Adj + y = N

N + y = Adj

honest + y = honesty (n)

wind + y = windy (a)

 

Fast vừa là tính từ vừa là trạng từ. Do đó, không có dạng “fastly”.

Hard (chăm chỉ, vất vả, cực nhọc) vừa là tính từ, vừa là trạng từ.

+ Hardly mang nghĩa là hiếm khi, hầu như không chứ không mang nghĩa là chăm chỉ, vất vả.

– Trạng từ của tính từ “good” là từ “well”. Do đó, không có dạng “goodly”.

Xem thêm vị trí từ loại trong câu: https://luyenthigovap.com/courses/grammar/lesson/word-formation-vi-tri-tu-loai-trong-cau-truc-cau/